Rugăciuni pentru pierderea tatălui


Rugăciune pentru mântuirea celor adormiți Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta cre­dință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gân­­dul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri lumi­noase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată dure­rea, întristarea și sus­­pinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împă­răția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veș­nice și des­fătarea vieții Tale celei ne­sfâr­șite și fericite.

Articole recente

Că Tu ești învierea și odihna ador­­­mi­ților robilor Tăi numeleHris­toase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Prea­sfân­tului și Bunului și de viață făcă­to­ru­lui Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu sfinții odihnește, Hristoase, su­fle­tele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!

Tu eşti cetate tare şi mijlocitoarea şi acoperământul tuturor celor ce aleargă la tine cu credinţă şi nădejde, ceea ce eşti preabinecuvântată. Rugămu-te, ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor tăi şi soleşte întotdeauna pentru adormiţii robii tăi.

Tu pururea mijloceşti pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dreaptă credinţă şi care aleargă sub Acoperământul tău şi ți se roagă cu căldură pentru cei bolnavi, năpăstuiţi şi întristaţi. Însă mijlocirea ta şi rugăciunea ne este şi mai trebuincioasă după moartea noastră. După Dumnezeu la tine una avem nădejde tare, căci nimeni din cei ce se roagă ţie nu iese de la tine fără ajutor, ci primește bucurie, mângâiere şi îndulcire.

Redactia.ro

Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, roagă pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să dăruiască celor adormiţi iertare şi rugăciuni pentru pierderea tatălui păcatelor; roagă-te, Născătoare de Dumnezeu, căci mult poate rugăciunea Maicii spre bunăvoirea Stăpânului, fiindcă Domnul primeşte de la tine tot cuvântul pentru iertarea lor. Așadar, Preasfântă Maică a lui Dumnezeu, primeşte ale noastre rugăciuni ce le aducem ţie din toată inima şi din tot sufletul nostru pentru sufletele adormiţilor robilor tăi numele celor adormiți.

truvision pierdere în greutate conectați vă

Te rugăm Stăpână, să le ajuti cu îndrăznirea cea de Maică ce o ai către Domnul, ceea ce eşti plină de dar. Ajută-le să se îndrepteze înaintea Celui ce şade pe tronul Slavei, ca să nu fie ruşinaţi în faţa îngerilor şi a tuturor Sfinţilor, în faţa lumii cea de sus şi a celor de jos. O, Preasfântă Doamnă, Împărăteasă şi Stăpână, tu eşti scara care duci la cer pe cei de pe pământ.

Tu eşti deschiderea uşilor raiului şi ţie slavă îţi înălţăm şi Tatălui şi Dumnezeului nostru în vecii vecilor: Amin! Dăruieşte, Doamne, sănătate şi celor ce vor purta aceste daruri de haine, spre pomenirea numelui adormitului.

Love, romance and relationship quotes for your soul

Că numai Tu singur eşti fără de păcat, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi rugăciuni pentru pierderea tatălui şi în vecii vecilor. Rugăciune pe patul de moarte Slăvindu-Te, Te slăvesc pe Tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea și nu m-ai dat în mâinile vrăj­ma­șilor, ci ai mântuit din nevoie su­fletul meu.

Și acum, Stăpâne, să mă acopere pe mine mâna Ta și să vină peste mine mila Ta, că s-a tulburat sufletul meu și amarnic îi este să iasă din netrebnicul și întinatul meu trup. Ca nu cumva vicleanul sfat al celui potrivnic să-l întâmpine și să-l po­ticnească întru întuneric, pentru pă­­catele cele făcute de mine, cu nești­ința și cu știința, în viața aceasta.

Milostiv fii mie, Stă­pâ­ne, și să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al vi­clenilor diavoli; ci să-l ia în­gerii Tăi cei străluciți și luminați. Dă slavă numelui Tău celui sfânt și cu puterea Ta mă ridică la dumnezeiasca Ta judecată.

Iar când mă vei judeca, să nu mă apuce mâna stăpânitorului acestei lumi, ca să mă surpe pe mine, pă­cătosul, în adâncul iadului, ci stai întru mine și-mi fii mântuitor și spri­­jinitor, pentru că chinurile aces­tea trupești veselie sunt robilor Tăi.

Miluiește, Doamne, sufle­tul meu cel întinat cu patimile acestei vieți și, prin pocăință și mărturisire, curat pe el îl primește, că binecuvântat ești în vecii vecilor.

mânca ca japonezii pierd greutatea

Rugăciunea văduvei Dumnezeul meu, plăcut-a voii Tale celei nepătrunse de mintea omenească să-l ia la Tine pe soțul meu. Grea este crucea ce mi-ai dat-o să o port. La cine însă voi căuta scăpare, fără numai la Tine, Cel ce ești apă­rătorul și sprijini­torul Atot­puternic al văduvelor și Pă­rintele cel Atot­bun al ofanilor!

Responsabil de Jobul Jeromona (GMER):

Ajută-mi ca unei nepu­tin­cioase, hrănește-mă ca pe o sărmană și mă întărește a face întru toate voia Ta cea sfântă! Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei Stăpâne, Doamne, Dumnezeul meu cel milostiv și Preabun! Mai bine mu­ream eu pentru rugăciuni pentru pierderea tatălui Eu, pentru tine Abesa­loame, fiul meu! Fiul meu! Iar dumnezeiescul Tău Fiu și Mân­­­tuitorul nostru, din mare milos­ti­vire pentru durerea de părinte, a înviat pe fiica lui Iair, pe fiul văduvei din Nain, și cu aceeași milă și îndurare a tămă­duit pe fiica femeii canaanence.

Însuți, Preabunule și milostive Stă­­pâne Doamne, caută din cer și vezi du­rerea inimii unui părinte, care își vede astăzi răpită o mare nădejde a vieții sale; căci și în viața cea dreap­tă și bună a fiului meu a fiicei mele nădăjduiam eu să proslăvesc, după cuviință, puterea, în­țe­lepciunea, bu­nă­tatea și sfânt numele Tău. Zdrobit de durere, dar cu neclintită credință în Tine și în tai­nele cele nepătrunse, cer în această clipă milostivirea și îndurarea Ta, Doamne!

Dă-i Doamne, sufletului său ei ușu­rare și iertare de toate greșelile ce a săvârșit: cu fapta, cu cuvântul sau cu gân­dul și îl o așază pe el eaîn eveline thermo active slimming recenzii serice de fericire veșnică, dimpreună cu sfinții Tăi îngeri, pentru ca acolo, la vremea cea hotărâtă de Tine, să-l o pot găsi și împreună să cântăm slava Ta cea ne­cuprinsă.

Că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă și mulțumită și închină­ciune înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfân­tu­lui Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Însuți, întrutot Bu­nule Stăpâne, caută din ceruri și vezi jalea și durerea ce mi-au cuprins astăzi inima și sufletul. Îndură-Te de mine, robul Tău, și primește rugă­ciunea ce-Ți înalță fiul care și-a pier­dut pe tatăl său preaiubit pe mama sa preaiubită și iartă-i lui eiși dezleagă-i toate greșelile rugăciuni pentru pierderea tatălui de voie sau fără de voie, cele cu lucrul sau cu cuvântul și toate câte ca un om în această viață a săvârșit.

Rugăciuni pentru restul sufletului

Ascultă, milostive Stăpâne, glasul îndurerat al fiului, pe care tatăl său mama sa l-a povățuit și l-a deprins ca, în re­striște și în necazuri, către Tine și cu credință tare să-și ridice ochii și să-și deschidă gura. Milostivește-Te, Doamne, și dă sufletului tatălui meu mamei mele odihna cea bună și fă-l pe el fă-o pe ea părtaș părtașă bu­nătăților celor veșnice, așezându-l o cu drepții în curțile Tale, că bine­­­cuvântat și preaslăvit ești în vecii vecilor.

mancare pentru slabit barbati

În­dură-Te de mine, mult-Milostive Doamne, în acest ceas greu pentru sufletul meu! Tu, Doamne Iisuse Hristoase, mân­gâ­­ie­torul celor întristați, Care ai fost vestit de proorocul Isaia că vei veni să tămă­duiești pe cei cu inima zdrobită, fii mie mângâietor și as­cultă-mi glasul ce-l înalț către Tine, rugându-Te să-i ierți, Preabunule Împărate, greșelile oricâte va fi să­vâr­șit în această viață soțul meu soția mea : ori cu fapta, ori cu cuvântul, ori cu gândul, ca știință sau fără de știință.

Așa, Doamne, primește sufletul ro­bului Tău roabei Tale în locașul sfin­ților Tăi, întru împărăția Rugăciuni pentru pierderea tatălui cea veș­nică, spre care se nevoiește sufletul meu și întru care nădăjduiește a se în­vrednici la vremea când vei chema și duhul meu la Tine, pentru ca acolo su­fle­tele noastre întâlnindu-se și îm­pre­ună aflându-se, să laude și să prea­mărească sfânt numele Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii ve­cilor.

Newest ideas

Nici rouă, nici ploaie să nu cadă peste voi! Cum au căzut vitejii rugăciuni pentru pierderea tatălui mijlocul luptei?! Cum a murit Ionatan pe dea­lurile tale, mă doare de tine, frate Io­na­tane!

Tu erai plăcerea mea, dragos­tea ta către mine era uimitoare!

Rugăciunea orfanului / Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți – DOAR ORTODOX

Dă Doamne, sufletului robului Tău numeleiertare păcatelor câte ca un om, pierde greutatea în jurul spatelui știință sau fără știință a săvârșit în această viață și-l așază în cortul drepților și sfinților care din veac au plăcut Ție; că Dumnezeul milei și al îndurărilor ești și binecuvântat în vecii vecilor.

Acatist pentru cei adormiți Condacul 1 Cela ce cu iconomia Ta cea nepătrunsă ai pregătit pacea spre binele cel veşnic, hotărând tuturor vremea rugăciuni pentru pierderea tatălui felul sfârşitului, iartă, Doamne păcatele celor din rugăciuni pentru pierderea tatălui adormiţi, primeşte-i în locaşurile Luminii şi Bucuriei şi le deschide Braţele Tale părinteşti.

Auzi-ne pe noi, Milostive, cei ce le facem pomenirea şi cântăm: Tatăl nostru, iubirea cea negrăită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi Pomelnicul cu numele celor adormiți Icosul 1 Pe Adam cel căzut rugăciuni pentru pierderea tatălui pe tot neamul izbăvindu-l din pierzarea cea veşnică, ai trimis în lume, Doamne, pe Fiul Tău, răsarindu-ne viaţa veşnica prin Crucea şi Învierea Lui.

De aceea, pentru toată lumea să cântăm: Aliluia. Deci, şi noi cu îndrăznire cerem de la Dumnezeu ajutor pentru toți cei din veac adormiţi, zicând unele ca acestea: Tatăl nostru, uşurează întristarea părinţilor pentru pierderea fiilor, Tatăl nostru, cei ce nu te-au cunoscut pe pământ, să te cunoască măcar în cer, Tatăl nostru, miluieşte-i pe toţi cei ce au fost îngropaţi fără rugăciune, Tatăl nostru, primeşte-i în locaşurile Tale pe cei ce năprasnic au murit din scârbe sau din bucurie, Tatăl nostru, dăruiește-le tuturor celor ce mor, pacea şi odihna Sfinţilor, Tatăl nostru, pentru rugăciunile celor ce au pătimit fără vină, iartă-i pe cei păcătoşi, Tatăl nostru, celor adormiţi uşurează-le întristarea cu nădejdea întâlnirii în Sionul cel ceresc, Tatăl nostru, iubirea cea negrăită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi Pomelnicul cu numele celor adormiți Condacul al 3-lea Vinovaţi suntem de necazurile lumii şi de suferinţele copiilor nevinovați şi de suferinţele făpturilor necuvântătoare; fiindcă prin căderea omului s-a distrus fericirea şi frumuseţea făpturii.

Deci, iartă, Doamne, şi dăruiește iar lumii fericirea cea de demult, ca şi cei adormiţi dimpreună cu cei vii să afle Pacea Ta strigând: Aliluia. Deci, în numele iertării tuturor, îndrăznim şi noi a ne ruga Tatălui pentru veşnica odihnă a dușmanilor Tăi şi ai noştri.

în siguranță pierde în greutate rapid

Tatăl nostru, iartă celor ce au vărsat sânge nevinovat și pe lacrimile aproapelui și-au zidit bunăstarea, Tatăl nostru, nu judeca pe cei ce ne-au gonit cu clevetirea şi cu răutatea, Tatăl nostru, răsplăteşte-i cu milostivire pe toţi cei asupriţi de noi, Tatăl nostru, mângâie-i pe toți cei ce din neștiință au fost întristați făcuturi de fără noi, Tatăl nostru, primește această rugăciune pentru ei drept taină a împăcării, Tatăl nostru, rupe zapisul păcatelor părinţilor şi fraţilor noştri răposaţi, Tatăl nostru, iubirea cea negrăită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi Pomelnicul cu numele celor adormiți Condacul al 4-lea Mântuieşte, Doamne, pe cei ce s-au sfârşit în suferinţe grele, prin ucidere, îngropare de vii, mistuire, pe cei omorâți de grindină, de ger sauprin cădere de la înălţime.

Deci, pentru întristarea sufletului lor, bucuria Ta cea veşnică dăruiește-le-o, ca vremea lor de suferinţă binecuvântată să fie ca o răscumpăre pentru care îți cântăm: Aliluia.

Icosul al 4-lea Dăruişte, Doamne, tuturor celor cărora le-ai luat viaţa din fragedă tinereţe, tuturor celor cărora le-ai dat cununa de spini a suferinței, tuturor celor ce n-au cunoscut fericirea pământească, razele nesfârșitei Tale Iubiri dincolo de mormânt, iar noi îți strigăm: Tatăl nostru, răsplăteşte-i cu îndulcirea duhului Tău pe cei ce au murit sub greutățile ostenelilor, Tatăl nostru, primeşte-i în cămările raiului pe adormiţii prunci şi pe fecioare, Tatăl nostru, învredniceşte-i veseliei la Cina Fiului Tău, Tatăl nostru, odihneşte-i pe toți cei singuratici, orfani şi sărmani, pentru care nu are cine să se roage, Tatăl nostru, șterge păcatele lor cu razele calde ale atotiertării Tale, Tatăl nostru, dăruieşte robilor Tăi mai înainte adormiți, părinţi şi fraţi ai noştri, haina albă a biruinţei, Tatăl nostru, iubirea cea negrăită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi Pomelnicul cu numele celor adormiți Condacul al 5-lea Ai dăruit, Doamne, neamului omenesc moartea, ca cel de pe urma mijloc de înţelegere şi de pocăinţă și la fulgerarea ei se descoperă deşertăciunea pământească, pornirile trupului se liniştesc, mintea cea semeaţă se smereşte, dreptatea cea rugăciuni pentru pierderea tatălui se descoperă.

Deci, şi păcătoşii cei îndărătnici în necredinţă, când sunt pe patul de moarte, mărturisind cum că este Dumnezeu, cer veşnic îndurarea Ta strigând: Aliluia.

Pomelnicul cu numele celor adormiți Condacul al 6-lea E grozav întunericul sulfetului depărtat de Dumnezeu, înfricoșat de conştiinţă şi de scrâşnirea dinţilor, chiunuit de focul cel nestins şi de viermele cel neadormit. Mă cutremur gândind că aceea va fi şi soarta mea, deci, eu pentru mine însumi mă rog şi pentru cei ce suferă în iad, ca să se pogoare peste ei rouă cu racoare, cântând cântarea lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 6-lea Unde era să răsară Lumina Ta, Hristoase Dumnezeule, dacă nu peste cei ce şedeau întru întuneric şi în umbra morţii? De aceea Te şi pomenesc sufletele celor din iad. Pogoară-Te din nou în cele mai rugăciuni pentru pierderea tatălui jos ale pământului şi scoate întru bucurie pe cei ce s-au despărţit de Tine cu păcatele, însă de Tine nu s-au lepădat.

pierderea de grăsime hgh a intrat în lovitură

Deci, în numele Fiului şi al Duhului Sfânt, ne rugăm Tatalui: Tatăl nostru, miluiește-i pe fiii Tăi cei ce se chinuiesc, Tatăl nostru, grele le sunt păcatele lor, dar îndurarea Ta este mare, Tatăl nostru, Tu ai trimis pe Fiul Tău ca să mântuiască pe cei păcătoşi, Tatăl nostru, cercetează suferința amară a sufletelor care s-au departat de la Tine, Tatăl nostru, miluieşte pe cei ce au prigonit Adevărul din neştiinţă, Tatăl nostru, dragostea Ta să le fie nu foc, ci răcoare din rai, Tatăl nostru, iubirea cea negrăită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi Pomelnicul cu numele celor adormiți Condacul al 7-lea Voind Tu, Doamne, să-i ajuți pe cei morţi, le-ai îngăduit ca în vis și prin vedenie să se arate celor vii pentru a-I îndemna la rugăciune, ca, pomenind cu dragoste pe cei adormiţi, să facem în amintirea lor fapte de milostenie.

Și, cu credință nevoindu-ne, lui Dumnezeu, cu deplină nădejde să-I strigăm: Aliluia. Icosul al 7-lea Biserica lui Hristos înalţă rugăciuni pentru cei adormiţi și în toată lumea în fiecare zi, la orice ceas, peste tot pământul păcatele lumii se curăţesc cu sângele cel curăţitor al Mielului lui Dumnezeu, sufletele celor adormiţi se ridică din moarte la viaţă.

De pe pământ la cer puterea rugăciunilor de la altarul Domnului ca o bună mireasmă se ridică cântând: Tatăl nostru, fie ca mijlocirea Bisericii pentru cei morţi să le facă scară spre cer, Tatăl nostru, îndură-Te de ei pentru solirea Preasfintei Fecioare şi a tuturor sfinţilor, Tatăl nostru, curăţeşte-i pe cei pentru credincioşii care strigă către Tine, ziua şi noaptea, Tatăl nostru, pentru nerăutatea pruncilor, iartă-i pe părinţii lor, Tatăl nostru, pentru lacrimile maicilor, răscumpără păcatele fiilor lor, Tatăl nostru, primeşte milosteniile şi rugăciunile noastre ca împlinire la faptele lor bune, Tatăl nostru, să fie sângele Fiului Tău, izvor de viaţă pentru cei cărora le facem pomenirea, Tatăl nostru, iubirea cea negrăită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi Pomelnicul cu numele celor rugăciuni pentru pierderea tatălui Condacul al 8-lea Lumea întreagă se înfăţişează ca un sfânt mormânt obştesc, pretutindenea se află țărâna fraţilor şi al părinţilor noştri, zidiţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, căci toți rudenie a lui Adam suntem.

Tu, Doamne, singurul Care fără de trădare ne-ai iubit, iartă-i pe toţi cei ce au răposat de la rugăciuni pentru pierderea tatălui lumii până în ceasul acesta, ca dragostei Tale de oameni să-i cântăm: Aliluia. Icosul al 8-lea Vine ziua vaiului ca un cuptor arzător, ziua cea mare şi înfricoşată, judecata cea de pe urmă, descoperi-se-vor cele ascunse ale oamenilor şi se va deschide cartea cunoştinţei.

cum să pierdeți în greutate după blocarea beta

Ajută, Doamne, şi cu lacrimile celor vii împlineşte lipsurile celor morţi, când îți strigăm: Tatăl nostru, sunetul trâmbiței să le fie și lor și nouă vestire de bună mântuire Tatăl nostru, în ceasul judecăţii, învredniceşte-i pe ei şi pe noi de miluirea Ta cea aducătoare de bucurie mare, Tatăl nostru, încununează-i cu slavă pe cei ce au suferit pentru tine şi pentru aproapele, Tatăl nostru, daruieşte odihna Ta celor curăţiţi prin necazul scârbelor pământeşti, Tatăl nostru, Cela ce ştii numele tuturor, pomeneşte-i pe cei ce în cinul călugăresc sau în cel mirenesc au dorit mântuirea, Tatăl nostru, primeşte-i pe păstorii cei cucernici împreună cu fiii lor duhovniceşti, Rugăciuni pentru pierderea tatălui pentru pierderea tatălui nostru, să-L întâmpinăm noi, robii Tăi, pe Mirele Hristos cu făclii aprinse, Tatăl nostru, iubirea cea negrăită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi Pomelnicul cu numele celor adormiți Condacul al 9-lea Nu pierdeţi timpul care trece cu grăbire, ci binecuvântați fiecare ceas, fiecare clipă, ce tot mai mult de mormânt ne apropie; noile întristări, noua albire a părului, slăbirea puterilor sunt vestitori ai lumii de dincolo, sunt mărturii ale stricăciunii pământeşti, căci toate trecătoare se arată.

Se apropie fericirea cea veşnică, unde nu sunt nici lacrimi, nici suspine, ci numai cântare de bucurie: Aliluia. Icosul al 9-lea Precum toamna copacii se despoaie de frunze, aşa şi viaţa noastră pământească merge spre cădere cu fiecare an, cu fiecare lună, floarea tinereţii se vestejeşte, făclia bucuriilor se stinge, batrâneţea cea stingheră se apropie, prietenii mor, cei de aproape se depărtează.

O RUGACIUNE CARE ITI POATE SCHIMBA VIATA - Charles Stanley

Voi, cei ce eraţi cândva tineri, plini de bucurie şi de fericire, unde sunteţi acum? Trupurile voastre putrezesc acum în morminte fără glas, iar sufletele voastre sunt în mâna Domnului.

De aceea, Îi strigăm: Tatăl nostru, îngrijirea pentru lumea cea de dincolo de mormânt ne cheamă la rugăciune, Tatăl nostru, luminează cu soare frumos şi încălzeşte locaşurile celor adormiţi, Tatăl nostru, şterge pentru totdeauna rugăciuni pentru pierderea tatălui despărţirii dintre noi, Tatăl nostru, învredniceşte-ne de bucuria întâlnirii cu ei în ceruri, Tatăl nostru, fă ca toți să fim una cu tine, Tatăl nostru, dăruiește celor răposaţi curăţia pruncilor şi bunătatea de suflet a celor tineri, Tatăl nostru, fă ca viaţa lor cea veşnică să le fie luminată sărbătoare a Paştilor, Tatăl nostru, iubirea cea negrăită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi Pomelnicul cu numele celor adormiți Condacul al lea La mormintele rudelor noastre ne curg lacrimi ca picăturile de ploaie, cu nădejde ne rugăm și cu credință strigăm: Adevereşte-ne, Doamne, cum că i-ai iertat pe toţi, arată cum că îi primeşti în locaşurile bucuriei, descoperă în taină sufletului nostru Lumina Ta ca să-Ți cântăm: Aliluia.

Icosul al lea Îmi îndrept privirea în depărtare, spre calea vieţii trecute şi văd o mulţime dintre cei care au răposat din prima zi şi până acum, binefăcători ai mei, şi cu îndatorată dragoste Îți strig unele ca acestea: Tatăl nostru, miluieşte-i pe toţi cei ce mi-au dorit şi mi-au facut mie bine, Tatăl nostru, învredniceşte-i măririi Rugăciuni pentru pierderea tatălui pe părinţii, pe fraţii noştri şi pe cei de aproape ai noștri, Tatăl nostru, mântuieşte pe cei ce mi-au binevestit mie cuvântul Tău, Tatăl nostru, preamăreşte-i în faţa îngerilor pe cei ce m-au învăţat să Te iubesc, Tatăl nostru, dăruieşte-le bucurie celor ce m-au povăţuit cu pilda vieţii lor sfinte, Tatăl nostru, îndulceşte-i cu tainica mană pe cei ce m-au ajutat în zile grele.

Tatăl nostru, Împărăţia Ta sfârşit nu are, fă ca să intre cei adormiţi întru bucuria Ta veșnică, Tatăl nostru, iubirea cea negrăită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi Pomelnicul cu numele celor adormiți Condacul al lea Unde-ţi este, moarte, boldul, unde-ţi este biruința, unde-ți este întunecarea şi frica cea mai dinainte?

RUGACIUNE CATRE DUMNEZEU TATAL PENTRU CEI ADORMITI - rugaciune

Căci de acum înainte tu eşti cea dorită, tu ne împreunezi nedespărţit cu Dumnezeu, tu eşti o mare odihnă, tu eşti marea zi a sâmbetei! Câtă vreme petrecem în trup, suntem despărţiţi de Hristos. Dacă nu murim, nu putem învia pentru veşnicie, căci se cade ca trupul acesta stricăcios să se îmbrace întru nestricăciune; şi muritorul să se lumineze cu nemurirea.

Și astfel, în strălucirea zilei celei neînserate să cântăm neîncetat: Aliluia. Icosul al lea Aşteptăm bucuria întâlnirii cu Domnul, aşteptăm razele luminoasei învieri, aşteptăm scularea din morminte a celor apropiaţi rugăciuni pentru pierderea tatălui, şi îmbrăcarea celor morţi cu slavă vie, prin schimbarea la față a întregii făpturi, ca întru cântare și biruință să-I strigăm Ziditorului acestea: Modalitate ușoară de a pierde grăsimea inferioară din spate nostru, Tu ai zidit lumea spre biruinţa bucuriei şi binelui, Tatăl nostru, ridică-ne pe noi din adâncul păcatului la sfinţenie, Tatăl nostru, dăruieşte celor răposaţi să împărăţească împreună cu Tine în veșnicie, Tatăl nostru, fă să le fie lor Domnul Hristos lumină pururea strălucită, Tatăl nostru, dă-ne şi nouă împreună cu ei să prăznuim pururea Paştile nestricăciunii, Tatăl nostru, nu te despărţi de robii Tăi până la sfârşit, Tatăl nostru, iubirea cea negrăită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi Pomelnicul cu numele celor adormiți Condacul al lea O!

Preaîndurate Părinte, cela ce eşti fără de început, şi voieşti ca toţi să se mântuiască; Cel ce ai trimis la cei pierduţi pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru şi peste ei ai revărsat Duhul cel de viaţă dătător, miluieşte, iartă şi mângâie și mântuieşte pe rudeniile noastre şi pe toţi cei din veac adormiţi.

  • Rugăciuni pentru cei adormiţi - Pomenirea celor adormiți şi a sfinţilor
  • Judo pierderea în greutate
  • Milos­ti­veș­te-Te, deci, și spre mine, și fii mie Tată în toate zilele vieții mele.
  • Cookie-uri Preferinte Despre Cookie-uri Cand vizitati orice site web, acesta ar putea stoca sau prelua informatii din browser, mai ales sub forma de cookie-uri.
  • Hristos însuși acceptă.
  • Rugăciuni pentru cei adormiți pentru moartea unui prieten Putem, însă, să facem ceva după trecerea acesteia în neființă, pentru ca să-i fie iertate păcatele săvârșite în timpul vieții, iar sufletul ei să-și găsească liniștea.
  • Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți | Doxologia
  • Dureri mai mici după pierderea în greutate